Regulamin Serwisu Internetowego www.iBanki.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.iBanki.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”) przez właściciela serwisu, zwanego dalej ,,Usługodawcą”.
 
1. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
adres poczty elektronicznej; info@ibanki.pl, lub
za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie pod adresem: https://ibanki.pl/kontakt
 
2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Właścicielem Serwisu.
 
3. Regulamin określa:
 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel Portalu,
 • Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • Tryb postępowania reklamacyjnego.
 
 
DEFINICJE
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;
 • Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 • Przedsiębiorca –  Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 • Pożyczkodawca – podmiot trzeci, niezależny od Usługodawcy i niedziałający na jego zlecenie, realizujący usługi polegające na udzielaniu pożyczek, kredytów lub innego rodzaju finansowania. Czynności oraz usługi Pożyczkodawcy realizowane są poza Serwisem i nie są jego częścią;
 • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy dokument.
 
 
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 • Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 • Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług
 1. urządzenie z dostępem do Internetu,
 2. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 • Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 • Treści zawarte w Serwisie mogą nie być aktualne. Serwis nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w aktualizacji danych. Jeżeli znalazłeś błąd zgłoś go nam.
 • Wszystkie treści zostały zebrane z zachowaniem staranności, jednakże nie mogą być traktowane jako podstawa prawna np. porady ekspertów.
 • Linki do zewnętrznych firm i banków wymagają włączonej usługi JavaScript w celu ich działania.
 
 
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
 • Serwis prezentuje informację o popularnych pożyczkach i kredytach umożliwiając bezpośrednie przejście do firmy lub banku po kliknięciu w Link.
 • Serwis nie udziela kredytów ani pożyczek.
 • Serwis nie jest stroną w procesie udzielania pożyczek ani kredytów (wszelkie pytania dotyczące tego procesu należy kierować do konkretnych firm i banków).
 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ
 • Łącza w Serwisie mogą przenieść Użytkownika poza sieć Serwisu oraz do systemów, za których zawartość, dokładność i funkcje Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności. Łącza te podane są w dobrej wierze i Właściciel Serwisu nie może być pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły w serwisach, do których umieścił łączę.
 • Umieszczenie łącza do stron zewnętrznych nie oznacza ich popierania przez Właściciela Serwisu. Gorąco zachęcamy do zapoznania się i dokładnego przeczytania dokumentów dotyczących prawa i poufności każdego serwisu, który odwiedzasz.
 • Wszystkie użyte w Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.
 • Wszystkie treści oraz elementy graficzne podlegają ochronie prawnej – zabrania się ich kopiowania w celu dalszej publikacji.
 
 
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 • Właściciel świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Użytkownik od momentu skorzystania z danej usługi w Serwisie zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług w Serwisie.
 • Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Właścicielem na skorzystanie z danej usługi.
 • Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług poprzez opuszczenie Serwisu.
 • Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.
 • Właściciel ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie Usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub związanych z rozwojem Serwisu.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny.
 
 
REKLAMACJE
 • Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Właściciela na e-mail info@ibanki.pl
 • W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:
 1. imię i nazwisko Użytkownika,
 2. dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail,
 3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej.
 
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu internetowego.
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego informowania Użytkownika.
 • Zmiany regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.
 • Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.